ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด

ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์วัสดุชีวภาพระบบสุญญากาศเพื่ออาหารปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด


ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

eng
eng