ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง (Optical Communication) สำหรับงานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงยุคที่ ๕ (๕G) และ Internet of Things (IoT) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง (Optical Communication) สำหรับงานสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงยุคที่ ๕ (๕G) และ Internet of Things (IoT) จำนวน ๑ เครื่อง

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบราคากลางเครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง (Optical Communication)
รายละเอียดเครื่องวิเคราะห์ระบบการสื่อสารเครือข่ายแสง (Optical Communication)
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
eng
eng