รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
แสดงความยินดีบัณฑิต ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562

ผลิตโดย สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี