“วิศวกรนักคิด

นักปฏิบัติ

มืออาชีพ”

ข่าวสารและกิจกรรม

มิถุนายน 23, 2022

ประกาศปิดเส้นทางการจราจร วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

มิถุนายน 23, 2022

ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

มิถุนายน 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ถวัลย์ เทียนทอง และทีมวิศวกรซ่อมบำรุงจากสายการบินไลอ้อนแอร์ไลน์ เข้าเยี่ยมชม อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

กันยายน 10, 2020

รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2563

กันยายน 9, 2020

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา และทุนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์) ครั้งที่ 1

สิงหาคม 31, 2020

ประกาศผลทุนการศึกษา บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ***ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุน มารายงานตัว ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.***

มิถุนายน 2, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฎิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 7

พฤษภาคม 11, 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย” ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022

พฤษภาคม 2, 2022

เรียนเชิญ นักวิจัยเพื่อรับบริการให้คำปรึกษาการตรวจแก้ต้นฉบับบทความวารสารนานาชาติ (Manuscript) โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

กุมภาพันธ์ 28, 2022

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 2564

กุมภาพันธ์ 3, 2022

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งเปิดทำการทุกอาคารของคณะฯ

มกราคม 27, 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 5, 2022

บริษัท แมคทริค จำกัด เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน

เมษายน 20, 2022

บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด รับสมัครวิศวกร

เมษายน 11, 2022

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ผลงานนักล่ารางวัล

ผลงานนักศึกษา