กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร