ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ และหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา *ฟรี* ได้ชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ