ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) เพื่อพัฒนาจิต เพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน