ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจการรมสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม