โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน​ ตามมาตรฐาน​ EASA​ Category​ A​1 และทำการทดสอบสมรรถนะ