อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและเข้าร่วมการอบรม ณ Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก