เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ ทบทวนข้อกำหนด GHPs และ HACCP ในการผลิตอาหาร ” วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565 ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม***