คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี