คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ