คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของ อาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565