ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอ ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง