ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “การเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงข้าราชการสู่พนักงานมหาวิทยาลัย”