โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน​ ตามมาตรฐาน​ EASA​ Category​ A​1 และทำการทดสอบสมรรถนะ
กุมภาพันธ์ 9, 2023
ปรึกษาหารือด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และประเทศญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 13, 2023