คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา