รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับดร.พงศ์ธร ธาราไชย การปรึกษาหารือ ทำงานวิจัยร่วมและแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์