การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 10/2565