อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม ST Engineering ซึ่งเป็น MRO (Maintenance Repair and Overhaul: MRO)