อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชม ITE College Central