อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษจัดกิจกรรมเวิร์คช้อบ