รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณทศพร เลี้ยงเทวา จากบริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์