รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด เพื่อปรึกษาหารือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม