คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ อววน. ได้แถลงความสำเร็จ “การพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ”