ประชาสัมพันธ์งานโครงการ Special Talk : Metaverse กับทิศทางการเรียนรู้บัณฑิตศึกษา : โอกาสและการลงทุน