รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำนักศึกษาจิตอาสา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี