สำหรับนักศึกษา

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB30
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB39
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB47
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB48
20-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB49
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก ว กบช.82.4 KiB61
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB63
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB69
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB73
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา111.5 KiB111
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต113.0 KiB116
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB120
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB134
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB160
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB175
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB178
01-แบบคำร้องทั่วไป99.7 KiB182
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB243
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB244