มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ คุ้มเขต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง สุขคล้าย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
เมษายน 30, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อำภา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์