มกราคม 11, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย […]
มกราคม 11, 2024

โครงการอบรม AI (Artificial Intelligent) for Textile Applications โดยมีท่านวิทยากร Prof. Dr. Mark Ou, Dean of College of Computer Science, NPTU มาให้ความรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

โครงการอบรม AI (Artificial […]
มกราคม 9, 2024

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลงานทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2567

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิกา […]
มกราคม 9, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mark Ou, the Dean of the College of Computer Science และ Prof. Dr. Ted Liu, The director of Board Game Learning Center จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน เพื่อเจรจาความร่วมมือระดับนานาชาติ, board game และการใช้ AI

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ให้ก […]
มกราคม 8, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมเพื่อพัฒนาระบบร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
มกราคม 8, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ประชุมเพื่อเตรียมงานการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEM2024 (The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบร […]