แผนการรับของแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชา สาขาวิชา รายวิชาพื้นฐาน จำนวน
1. วิศวกรรมโยธา

 

1.1 วิศวกรรมโยธา 04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม

09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

20

 

1.2 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 09-210-121 เคมีสำหรับวิศวกร

04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม

20

 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า 2.1 วิศวกรรมไฟฟ้า 09-111-142 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2

09-410-143 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

09-410-144 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

10

 

3. วิศวกรรมเครื่องกล 3.1 วิศวกรรมเครื่องกล 09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

04-311-202 กลศาสตร์วิศวกรรม

10
4. วิศวกรรมอุตสาหการ

 

4.1 วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต

4.2 วิศวกรรมอุสาหการ-อุตสาหการ

04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม 10

10

5. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

5.1 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-

โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์

5.2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ-

โทรคมนาคม-โทรคมนาคม

09-111-142 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

09-410-143 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

20

15

 

5.3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

09-111-141 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1

09-410-141 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

20
                                                                                                                    รวม 135