ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้ันฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 4 ปี (ปวช. และ ม.6) ประจำปี 2562

๐ ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน (ปวช.-ม.6) ปรับพื้นฐาน2562 ๐

ห้องเรียน

– ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (120 คน)
– ห้องประชุมกาสะลอง (250 คน)
– ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ชั้น 4 EN1407 (120 คน)