18 อังคาร
All-day
กำหนดการรับสมัครโควตา สำหรับ ปวช./ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับสมัครโควตา สำหรับ ปวช./ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562
ก.ย. 18 all-day
กำหนดการรับสมัครโควตา สำหรับ ปวช./ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562
หลักเกณฑ์การรับสมัคร : คะแนนสอบ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ (ไม่มีการสอบข้อเขียน) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1). ผู้สมัครกาลังศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ในปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ MOU หรือได้รับจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ 2). ผู้สมัครต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขากาหนดในระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 3). ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมในปีการศึกษา 2561 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่[...]
ทุนการศึกษาจากบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด จำนวน 2 ทุนการศึกษา ทุนละ 50,000 บาท/ปี
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm