อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
3
4
5
สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2563 8:30 am
สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2563
ก.ย. 5 @ 8:30 am – ก.ย. 14 @ 9:00 pm
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจการแต่งกาย ทรงผม และหนวดเคร (กรณีนักศึกษาชายที่เป็นอิสลามที่ไว้หนวดเครา ให้เก็บเล็มหนวดเคราให้เรียบร้อย ไม่รกรุงรัง) และลงนามในบัตรเข้าห้องสอบด้วยลายมือตนเอง สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตรวจแล้ว ให้นักศึกษาทุกคนต้องแสดงบัตรเข้าห้องสอบ ร่วมกับ นักแสดงตน (บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้) ต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบทุกครั้ง กรณีที่นักศึกษาทำบัตรเข้าห้องสอบหายในช่วงของการสอบ ให้นักศึกษาติดต่อรับที่หัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาด้วยตนเอง กรณีบัตรแสดงตนถูกยึดจากคณะกรรมการกำกับห้องสอบ หรือ กรรมการตรวจความเรียบร้อยในการสอบ ให้ติดต่อรับคืนที่คระกรรมการกลาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียริ 80 พรรษาฯ[...]
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30