ก.ย.
2
พุธ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
ก.ย. 2 @ 1:30 pm – 4:30 pm
ก.ย.
5
เสาร์
สอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 1/2563
ก.ย. 5 @ 8:30 am – ก.ย. 14 @ 9:00 pm
  1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจการแต่งกาย ทรงผม และหนวดเคร (กรณีนักศึกษาชายที่เป็นอิสลามที่ไว้หนวดเครา ให้เก็บเล็มหนวดเคราให้เรียบร้อย ไม่รกรุงรัง) และลงนามในบัตรเข้าห้องสอบด้วยลายมือตนเอง สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการตรวจแล้ว
  2. ให้นักศึกษาทุกคนต้องแสดงบัตรเข้าห้องสอบ ร่วมกับ นักแสดงตน (บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้) ต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบทุกครั้ง
  3. กรณีที่นักศึกษาทำบัตรเข้าห้องสอบหายในช่วงของการสอบ ให้นักศึกษาติดต่อรับที่หัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาด้วยตนเอง
  4. กรณีบัตรแสดงตนถูกยึดจากคณะกรรมการกำกับห้องสอบ หรือ กรรมการตรวจความเรียบร้อยในการสอบ ให้ติดต่อรับคืนที่คระกรรมการกลาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียริ 80 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการลงบันทึกประวัตินักศึกษากรณี เรื่อง การแต่งกายผิดระเบียบ และรายงานให้คณะฯ ทราบต่อไป