ฝ่ายบริหาร

โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบเบิกจ่าย

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
โครงค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ1.0 MiB510
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ10.0 MiB990
โครงการอุดหนุนรายจ่ายอื่น1.3 MiB1024
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมในประเทศ1.4 MiB1567

งานเอกสารการพิมพ์

1.   จัดระบบการพิมพ์ การผลิต และการเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบและมีคุณภาพในการผลิต
2.   ดำเนินการและควบคุมการจัดพิมพ์ การจัดทำรูปเล่ม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายและการทำลายเอกสารให้ได้มาตรฐาน
3.   จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการผลิตเอกสารให้ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
4.   ควบคุมดูแลการใช้และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุการพิมพ์เพื่อการผลิตเอกสารให้มีความพร้อมอยู่เสมอและมีคุณภาพในการผลิต
5.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
6.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์

1.   จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของคณะ
2.   รวบรวม เสาะหา และเผยแพร่ความเคลื่อนไหวจากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ
3.   จัดทำเอกสารข่าวประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
4.   จัดให้มีการบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5.   จัดให้มีการรับจ่ายไปรษณียภัณฑ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
6.   ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวด้านการศึกษา
7.   จัดระบบและบริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะ
8.   ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์
9.   ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
10.   เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
11.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.   จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
13.   ให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (สำหรับผู้บริการของคณะ)
14.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณ

1.   จัดทำแผนงาน และโครงการรวมของคณะ เพื่อพัฒนาและทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะ
2.   จัดทำ รวบรวมแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะ เพื่อขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
3.   สำรวจ และเก็บรวบรวมสถิติที่เอื้อต่อการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ
4.   วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
5.   รวบรวมและจัดระบบข้อมูลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
6.   จัดทำรายงานประจำปีของคณะ
7.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อาคารสถานที่และยานพาหนะ

1.   จัดทำทะเบียนที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท
2.   ดำเนินการวางแผนใช้พื้นที่ในบริเวณคณะ
3.   กำกับดูแลการก่อสร้างและการใช้พื้นที่ในบริเวณคณะให้เป็นไปตามผังแม่บท
4.   กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการขอใช้อาคารเฉพาะกิจทุกประเภท
5.   มอบหมาย ควบคุม และพัฒนาการปฏิบัติงานนักการภารโรง และคนงาน
6.   ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
7.   จัดและตกแต่งสถานที่งานเฉพาะกิจต่าง ๆ
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุ

1.   จัดวางระบบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
2.   ดำเนินการจัดซื้อและการจัดจ้างตามระเบียบราชการกำหนด มีการประเมินและจัดทำทำเนียบผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง
3.   จัดทำทะเบียนพัสดุ และรายงานพัสดุประจำปี
4.   จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้ทันตามเวลาที่กำหนดอย่างเป็นระบบและสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ
5.   ควบคุมวัสดุคงคลังให้เป็นระบบและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
6.   ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
8.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบุคลากร

มีลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานทุกสายงานรวมทั้งลูกจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ  ของทางราชการ  นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง  การกำหนดตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ  การโอนย้าย  การลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงาน  การรักษาวินัย  สวัสดิการและการลาออกจากราชการ

– หมวดทะเบียนและประวัติ
1.   รวบรวมและจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในคณะ รวมทั้งบันทึกประวัติเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.   รวบรวมและจัดทำข้อมูล สถิติอัตรากำลัง รวมทั้งให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานอื่น ๆ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และคำหน้าชื่อของบุคลากรในคณะ
4.   ตรวจสอบการลา และวันทำการ และจัดทำงบเดือน งบวันลาบุคลากรในคณะ
5.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.   ดำเนินการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับราชการให้บุคลากรในคณะ
7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของคณะ
8.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาทุกประเภท ของบุคลากรในคณะ
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

– หมวดบริหารงานบุคคล
1.ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และกำหนดตำแหน่งใหม่ของภาควิชาต่าง  ๆ  และภายในในคณะ  เช่น  กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย   พนักงานราชการ  และลูกจ้าง
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง
3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การลาออก และการขอกลับเข้ารับราชการ
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนแปลงระดับ  ตำแหน่ง  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษา
7.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ
8.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี  (ปีละ  2  ครั้ง)
9.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งของหัวหน้าต่าง ๆ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารของคณะ
12.  ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่
13.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน  และการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  สายผู้สอน
14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– หมวดพัฒนาบุคลากร
1.   ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการและลูกจ้างใหม่ของคณะฯ  เข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
2.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน วิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรในคณะ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากรในคณะ
4.   แจ้งวันกลับเข้ารับราชการตามปกติของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบ
5.   แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ และวันกลับมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในคณะที่ได้รับการอนุมัติให้ลาไปศึกษา    ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มหาวิทยาลัยทราบ
6.   รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7.   ดำเนินการจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้า และผลสรุปของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
8.   ดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่าย ของบุคลากรของคณะฯ ที่ไปอบรมหรือสัมมนา  ไปราชการภายในประเทศ
9.   ดำเนินการเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอื่นๆ    ที่เป็นการบริการวิชาการและสังคม
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– หมวดระเบียบวินัยและสวัสดิการ
1.   ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของคณะ
2.   ดำเนินการเกี่ยวกับ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับบุคลากร หรืองานของคณะ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการและลูกจ้างที่กระทำผิดทางวินัย ในระดับคณะ
4.   ดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ทุนของข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ฝึก อบรม ดูงานในกรณีที่ผิดสัญญาการรับทุน
5.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จ บำนาญ และเงินทำขวัญให้บุคลากรในคณะตามสิทธิ์ที่จะได้รับ
6.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ที่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคม
7.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรในคณะโดยประสานงานกับกรรมการบ้านพักกรรมการผู้แทนคณะ
8.   ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แบบฟอร์มเอกสารราชการ

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
แบบหนังสือขอลาออกจากหน้าที่การงานของลูกจ้างชั่วคราว23.5 KiB313
แบบใบลาพักผ่อน33.0 KiB330
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 43.0 KiB547

งานการเงินและบัญชี

1.   ควบคุมการจัดระบบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
2.   ดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานและจากหน่วยงานอื่น ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3.   ดำเนินการเกี่ยวกับการฝาก การถอน การโอน การเก็บรักษาและการนำส่งเงิน
4.   จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
5.   ควบคุมดูแลการจัดทำงบเดือนและรายงานการเงินประจำเดือน และตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชี
6.   ควบคุมการใช้ใบเสร็จ และการจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน
7.   จัดทำข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
8.   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสารบรรณ

1.   ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2.   สรุปเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ
3.   จัดพิมพ์หนังสือราชการ เพื่อส่งออกไปภายนอกคณะ
4.   บริการติดต่อสื่อสารของทางราชการ โดยใช้ระบบ Outlook
5.   เตรียมการและประสานงานในการจัดประชุมและการขอใช้ห้องประชุม
6.   ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกของคณะ
7.   จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ จำแนกตามระเบียบราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ
8.   ปฏิบัติงานในฐานะธุรการฝ่ายบริหารและวางแผน
9.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย