วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล โดยเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ที่มีทักษะความชำนาญ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ”

ปรัชญา (Philosophy)

“คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ อีกทั้งผลิตผลงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามความต้องการของประเทศ”

ปณิธาน (Determination)

“องค์กรผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

อัตลักษณ์ (Identity)

“วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ”

คติพจน์ (Motto)

“Engineering the Future”

ค่านิยมองค์กร (Core values)

– กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
– ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
– โปร่งใสและตรวจสอบได้
– มุ่งภักดีองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

– วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
– วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
– วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
– วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

มุ่งสู่การเป็น “ SMART” Faculty ในเชิงบริหาร

SMART = เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว นำสมัย
S – Strong = แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี
M – Modern = ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล
A – Agile = คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จิ๋วแต่แจ๋ว
R – Reform = ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
T – Trust = ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3. มีศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักสากล มุ่งทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นทุนมนุษย์ของชาติ
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่
5. การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นสากลและการพึ่งพาตนเอง

เป้าประสงค์ (Goal)

1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ

2. กำลังคนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

3. คุณภาพผลงานวิจัย และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่า/คุณค่าเพิ่มให้กับภาคประกอบการ SME OTOP รวมทั้งชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

7. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติงานของกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับประเทศ

8. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านงานวิศวกรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่

9. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักรู้และใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

10. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญตามสมรรถนะงาน และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

11. มีเสถียรภาพด้านการเงินเพียงพอต่อการดำเนินงานและการพัฒนาคณะในอนาคต

12. ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ (Strategies)

  1. พัฒนาหลักสูตร

1.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ชาติ

1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ

1.2.1 หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์

1.2.2 หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง

1.2.3 หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

1.3 ยกระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรบูรณาการเฉพาะทางเน้นการวิจัย

  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง นวัตกรรม และทักษะการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให้สนับสนุน Competency Skills ประกอบด้วย Innovative Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill

2.3 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทำงานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประกอบการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่นักศึกษา

2.4 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Virtual Reality และ Digital Content

  1. พัฒนาอาจารย์

3.1 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการผลิตกำลังคนตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ

3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

3.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ

3.4 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการจากนวัตกรรมการเรียนการสอน

  1. พัฒนานักศึกษา

4.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ

4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา

4.3 พัฒนาความสามารถ ด้าน ICT ของนักศึกษาทุกคน และจัดทดสอบทักษะ ด้าน ICT ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.4 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษา และจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.5 เพิ่มทักษะทางสังคมของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (Competency Skills, Creativity Skill, Critical Thinking Skill, Communication Skill, Collaboration Skill, Communication Technology Skills)

4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษานำศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน

5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการชั้นสูง รองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ

5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรมหรือห้องปฏิบัตินวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นอกห้องเรียน (Working Space, Learning Space และ Fab. Lab.)

5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา

5.4 สร้างสภาพแวดล้อมในคณะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  1. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน

6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกับภาคประกอบการหรือองค์กรที่มีเป้าหมาย

ใกล้เคียงกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ

  1. Life Long Learning

7.1 พัฒนากำลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Work Based Learning และการ Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2 พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ Digital Transformation

7.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนเสมือนจริงที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ (Massive Open Online Courses, MOOCs)

  1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

8.1 พัฒนาระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

8.2 พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ทำงานวิจัยสำเร็จตามเวลา

8.3 พัฒนาระบบและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม