วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ”

ปรัชญา (Philosophy)

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ระดับมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน”

ปณิธาน (Determination)

“องค์กรผลิดวิศวกรรมนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำระดับสากล”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

อัตลักษณ์ (Identity)

“วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ”

คติพจน์ (Motto)

“Engineering the Future”

ค่านิยมองค์กร (Core values)

– enlightenedกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
– enlightenedชื่อสัตย์และรับผิดชอบ
– enlightenedโปร่งใสและตรวจสอบได้
– enlightenedไม่เลือกปฏิบัติ
– enlightenedมุ่งภักดีต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

– enlightenedวัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
– enlightenedวัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
– enlightenedวัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
– enlightenedวัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

มุ่งสู่การเป็น “ SMART” Faculty ในเชิงบริหาร

SMART = เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว นำสมัย
S – Strong = แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี
M – Modern = ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล
A – Agile = คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จิ๋วแต่แจ๋ว
R – Reform = ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
T – Trust = ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน
3. ให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และทดสอบทางวิศวกรรมให้กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชน
4. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์ (Goal)

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)

กลยุทธ์ (Strategies)

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน
3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี
4. พัฒนาสู่ความเป็นสากล : Internationalization
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ : Research & Innovation บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ
6. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สร้างระบบและกลไกการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน
8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management