คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เชิงคุณภาพ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

คู่มือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (4.5 MiB, 987 downloads)

เอกสารการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์ขนาดจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด
1.ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน389.9 KiB1484
2. รูปแบบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน360.4 KiB3267
3. เอกสารการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กบค.4.9 MiB535
4. การทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ8.7 MiB2161