ประชาสัมพันธ์ โครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพขนส่งทางราง

ประชาสัมพันธ์ โครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพขนส่งทางราง

ประชาสัมพันธ์ โครงการการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพขนส่งทางราง ซึ่งเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถช่วยรับรองและพัฒนาระดับความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพที่อยู่ในสาขาอาชีพขนส่งทางราง และมีให้มีความเป็นสากล และเหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ารับชมรายละเอียดโครงการ ได้ทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/en.rmutt.ac.th/rmutt-rail 

Comments are closed.