📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️   จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️   จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
📍✅ อนุญาตให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
และมุ่งเน้นการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 💻
📍การจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม เป็นรูปแบบออนไลน์เท่านั้น 💻
📍 บุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยรถสาธารณะ
ให้หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน มอบหมายงานตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ไวรัส COVID-19
และให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรั

ส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 35) อย่างเคร่งครัด
📍นักศึกษา/บุคคลภายนอกสามารถติดต่อประสานงาน
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังเอกสารแนบ

Comments are closed.