📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️

📢 แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️
📍 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564
📍 ให้บุคลากรดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน 💻
📍มุ่งเน้นการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 💻
📍ในกรณีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต้องไม่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 25 คน
📍 กรณี หากมีความจำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง โปรดแจ้งรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนักงาน เพื่อขออนุญาตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
และให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 34) อย่างเคร่งครัด

Comments are closed.