แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขยายปิด❗️
ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

✅ 1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ปฎิบัติงาน Work From Home
และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
✅ 2. บุคลากรสายสนับสนุน ให้ปฏิบัติงาน Work From Home
และเข้าบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ใน Microsoft Teams
📍หากอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน โปรดแจ้งหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และให้รายงานต่อคณบดีต่อไป
ทั้งนี้ให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 29) อย่างเคร่งครัด ❗️ขอบพระคุณค่ะ 🙏🏻

Comments are closed.