แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 13 มิถุนายน 2564

1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ปฎิบัติงาน Work From Home
และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
2. บุคลากรสายสนับสนุน ให้ปฏิบัติงาน Work From Home
และเข้าบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ใน Microsoft Teams

หากอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน โปรดแจ้งหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และให้รายงานต่อคณบดีต่อไป

Comments are closed.