ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ชุด

 

 

หัวข้อ pdf
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 4,000,000.-บ
ใบราคากลาง 4,000,000.- บาท
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

Comments are closed.