คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขยายปิดทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขยายปิดทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์

📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขยายปิด❗️
ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์
🗓 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

✅ 1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ปฎิบัติงาน Work From Home
และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
✅ 2. บุคลากรสายสนับสนุน ให้ปฏิบัติงาน Work From Home
และเข้าบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ใน Microsoft Teams

📍หากอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน โปรดแจ้งหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และให้รายงานต่อคณบดีต่อไป
ขอบพระคุณค่ะ 🙏🏻
ทั้งนี้ให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส covid-19 ภายใน มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 27) อย่างเคร่งครัด ❗️

Comments are closed.