ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

 

หัวข้อ pdf
ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน 1168400 คม
SPEC ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี
ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
ราคากลางชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี

Comments are closed.