แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

แจ้งปิด อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารเรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งปิดอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online
2. บุคลากรสายสนับสนุน ให้ปฏิบัติงาน Work From Home
และเข้าบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ใน Microsoft Teams

หากอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงาน โปรดทำบันทึกขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน โดยระบุความจำเป็นและวันที่จะเข้าปฏิบัติงาน ในระบบ e-office ผ่านรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา ที่สังกัด
เปิดเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.
หมายเหตุ โปรดแสดงเอกสารขออนุญาตก่อนเข้าอาคาร

Comments are closed.