ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA จำนวน 23 รายการ ภาควิชาวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA จำนวน 23 รายการ ภาควิชาวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf
Download File

Comments are closed.