ประกาศ ผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 สายวิชาการที่เข้าสอบในวันที่ 18 มิ.ย. 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 สายวิชาการที่เข้าสอบในวันที่ 18 มิ.ย. 2563

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล วันเวลา/สถานที่สอบ
รหัสตำแหน่ง 631024 (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ 26 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น) สามารถตรวจสอบเวลาได้ที่ ตารางเวลาด้านล่าง

ภาควิศวกรรมไฟฟ้า : 02-549-3420

ภาควิศวกรรมโยธา : 02-549-3410

ภาควิศวกรรมเครื่องกล : 02-549-3430

ภาควิศวกรรมอุตสาหการ : 02-549-3440

1 631024014 นายนิธิกร จันทร์หัวโทน
2 631024005 นายศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย
3 631024020 ว่าที่ร้อยตรีศักดาวุฒิ บุญตั้ว
4 631024007 นายวรวรรธน์ นาคะวิโร
5 631024009 นายจักรพันธ์ นันทพันธุ์กุล
6 631024012 นายยุติการณ์ ลาภกิตติเจริญชัย
7 631024017 นายบัณฑิต ฤทธิ์ทอง
รหัสตำแหน่ง 631025  (ปริญญาโท)
1 631025004 นายสุรศักดิ์ ทิมพิทักษ์
รหัสตำแหน่ง 631026  (ปริญญาเอก)
1 631026001 นางสาวประภาพร ประเสริฐพงศ์
2 631026002 นายณัฐพงษ์ ประภาการ
3 631026003 นายเกษมศิลป์ อ่อนทอง
รหัสตำแหน่ง 631027  (ปริญญาโท)
1 631027007 นางสาววราภรณ์ จันทร์เวียง
2 631027009 นางสาวสุชาดา พันธุ์สถิตย์วงศ์
3 631027008 นางสาวเพ็ญนภัส จิรชัย
รหัสตำแหน่ง 631028 (ปริญญาโท)
ไม่มีผู้สอบผ่าน
รหัสตำแหน่ง 631029  (ปริญญาเอก)
1 631029001 นายอมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี
2 631029002 นายพรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร
3 631029003 นายวรชัย พลเหลา
4 631029004 นายประภาส ธรรมะบริบาล

 

ตารางการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 26  มิถุนายน  2563  ณ  ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

—————————–

เรียน  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ด้วยได้กำหนดเวลาการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดังนี้

 เวลา หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าสอบ หมายเหตุ
09.30 น. ภาควิชาฯโยธา 4 วุฒิป.เอก
10.10  น. ภาควิชาฯเครื่องกล 4 วุฒิป.เอก/โท
11.00 น. ภาควิชาฯอุตสาหการ 3 วุฒิ ป.โท
13.00 น. ภาควิชาฯไฟฟ้า 7 วุฒิป.เอก/โท

หมายเหตุ    การสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการอาจเสนอให้ผู้เข้าสอบนำเสนอ วิธีการสอน หรืออื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม และหากคณะกรรมการฯประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติม ขอได้แจ้งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์โดยตรงตามที่อยู่ในใบสมัครที่มอบให้

Comments are closed.